Членство в Сдружение „Предание“

Съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и клаузите на Устава на СНЦ в обществена полза „ПРЕДАНИЕ“ членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица, които споделят целите на сдружението, средствата за тяхното постигане, изпълняват Устава и плащат редовно членския си внос.

Членове на сдружението се приемат от Общото събрание.

Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет или попълват формуляр по интернет, в който декларират, че са запознати и приемат Устава на сдружението и ще работят за осъществяване на целите и задачите му.

Управителният съвет разглежда молбата /формуляра/ в едномесечен срок и внася кандидатурата  на заседание на Общото събрание на сдружението.

Приемането на членове става с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието на Общото събрание.

Членският внос е в размер на 15 лева на месец.

Срокът за внасяне на годишния членски внос, в размер на 180 лева за една година, е до 30 март на текущата година.

 Изтегли „Формуляр за членство“

Формуляр за членство – PDF формат