За СДРУЖЕНИЕТО

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „П Р Е Д А Н И Е„ е регистрирано с решение № 1 от 29.06.2017 г. по ф.д. 360/2017 г. наVI-6 с-в на Търговско отделение на Софийски градски съд.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА със СЕДАЛИЩЕ и  АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: град София – 1680, Столична община, район КРАСНО СЕЛО, улица „Звъника“ № 7 – 9, ет. 1, ап. 2

Сдружението е вписано в Агенция по вписвания – регистър БУЛСТАТ с ЕИК/Булстат/: 177185616

Основни цели на сдружението  са:

 1. Набиране на средства за изработка на иконостас и изографисване на църквата „Цар Борис Покръстител„ в село Триград, община Девин, обл. Смолян  и нейното подпомагане;
 2. Опазване и експониране на паметниците на културата и оказване на финансова подкрепа и на други храмове и манастири на територията на Р България;
 3. Развитие и утвърждаване на духовните и нравствени ценности, образованието и културата;
 4. Опазване и представяне на българското културно-историческо наследство, съхраняване и популяризиране на народните занаяти, фолклорната ни самобитност и традиционните обичаи на българския народ;
 5. Защита,подкрепа, опазване и възраждане на българските духовни и народностни ценности и традиции;
 6. Съхранение на родовата памет, автентични вярвания и обичаи чрез събирателна дейност и организиране на изложби, пленери и фестивали, концерти и възстановки;
 7.  Възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание и патриотизъм;
 8. Съхраняване и популяризиране на природните ни забележителности, на исторически, архитектурни, етнографски, религиозни и културни паметници и традиции;
 9. Подобряване качеството на околната среда в Р България и опазване на околната среда в регионален мащаб;
 10. Разпространение на екологично познание и повишаване на общественото екологично съзнание;
 11. Информиране на обществеността за работата на Сдружението и отразяване на конкретни инициативи и начинания, свързани с осъществяване на поставените цели и задачи.

Основните  средства за постигане на целите на сдружението са:

 1. Подпомагане на строителство и реставрация и поддържане на храмове и манастири на територията на Р България;
 2. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество и автентичните ни народни занаяти;
 3. Организиране на школи, курсове, кино и видеопоказ, празненства и чествания;
 4. Извършване на информационна, рекламна и  културно-просветна дейност;
 5. Организиране и провеждане на дарителски и благотворителни мероприятия и масови кампании за полагане на доброволчески труд;
 6. Създаване, поддържане и актуализиране на интернет страница на Сдружението;
 7. Организиране и провеждане на образователни и пропагандни мероприятия, с цел разпространение на екологично познание и повишаване на екологичното съзнание;
 8. Издаване и разпространение на материали за опазване на културно историческото ни наследство, народните занаяти и традиции и чистотата на българската природа;
 9. Организиране на срещи, образователни курсове, летни школи, пленери, семинари, лекции, конференции, изложби и други публични и образователни прояви;
 10. Разработване и разпространение на информационни продукти и материали във връзка с осъществяване на целите на Сдружението;
 11. Сътрудничество с държавни и общински органи, институции и структури за реализиране целите на Сдружението;
 12. Информиране за дейността на сдружението чрез средствата за масова информация и печата;
 13. Осъществяване на съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина;
 14. Анализиране, обобщаване и популяризиране на резултатите от проектите на сдружението;
 15. Осъществяване на контакти със стопански и нестопански организации за осигуряване на спонсорство и други условия за партньорство.

Предмет на дейност на сдружението е стопанска дейност, изразяваща се издаване на собствени печатни издания, визуални продукти и информационни материали, организиране на образователни курсове и програми, рекламно – информационна дейност, консултантски услуги, управление и отдаване под наем на собствено имущество, както и други дейности, за които няма законова забрана, като Сдружението няма да разпределя печалба и получените средства ще се използват само за постигане на целите на Сдружението.

Отчетността и счетоводството са организирани в съответствие с Националните счетоводни стандарти, при спазване изискванията на данъчното законодателство. Придържаме се към най-добрите счетоводни практики. Нашето желание е да осигурим прозрачност на финансите и отчетността ни.
Сдружението е регистрирано в обществена полза в специален регистър на Министерство на правосъдието, където подаваме годишен отчет, публично достъпен в сайта на МП.
От 2018 година годишните ни финансови отчети ще бъдат обявени и в Агенция по вписвания.